Li posib pou ou voye enfomasyon d’avans pou nou ka pre-anrejistre plent ou an gras ak fomilè saa. Men ou toujou dwe pase nan biro a pou ka fè suivi anrejistreman plent la.