Another Test Post (FR)

From now on you should only see posts appear on the homepage from the following categories: Publications (and its following children): Media & Press Releases Reports & Newsletters Special Investigations This is yet another post assigned to the child-category of “Publications” called “Reports & Newsletters” When a visitor clicks on “Publications”, *all* posts in the…

Kisa nou aprann nan DWA MOUN 101?

Premyè sik (Sesyon debaz): 1.       Entwodiksyon sou Dwa Moun   Tèm sa a pèmèt patisipan yo metrize konsèp sou “Dwa Moun” atravè listwa, pou yo konprann evolisyon li, enpòtans li epi kapab fè ladiferans ant sa yo rele yon vyolasyon dwa moun ak yon enfraksyon.   2.       Keksyon sou ekite ant fanm ak gason / …

Qu’ apprendrons-nous des DROITS HUMAINS 101?

RNDDH – Premier cycle (Session de base): 1.       L’Introduction aux Droits Humains.   Ce thème permet aux participants de maîtriser le concept « Droits Humains » à travers l’histoire, de comprendre son évolution, son importance, et de pouvoir différencier une violation de droits humains d’une infraction.   2.       La Question de Genre  / Les Droits de la…

Kisa nou aprann nan DWA MOUN 201?

Dezyèm sik (Sesyon swivi)   1.       Solysyon pou rezoud konfli san vyolans   Tèm sa a pèmèt patisipan yo metrize metòd ak teknik ki pèmèt rezoud sans vyolans kèk konfli, palab anpil oswa tou kerèl ki genyen ant de moun oswa de gwoup moun.   2.       Sistèm jidisyè ayisyen an   Tèm sa a pèmèt…

Qu’ apprendrons-nous des DROITS HUMAINS 201?

RNDDH – Deuxième cycle (Session de suivi) 1.       Résolution Alternative de Conflits dans la non-violence.   Ce thème permet aux participants de maîtriser les méthodes et les techniques permettant de résoudre dans la non violence certains conflits, disputes ou altercations survenus entre deux personnes ou deux groupes de personnes.   2.       Le Système Judiciaire Haïtien.…